onsdag, januar 25, 2006

Udvikling af undervisningsforløb om nettet

Medieforløbet hidtil

Medieforløbet er i studieordningen beskrevet som et tværfagligt forløb med projektorganiseret arbejdsform. Selvom studieordningen omtaler IKT’s muligheder for at bidrage til at udvikle fag, begreber og metoder har inddragelsen af IKT hidtil været begrænset bl.a. af praktiske årsager. Sidste år blev der gennemført et udviklingsarbejde, hvor der var tale om større inddragelse af praktisk værkstedsarbejde med multimedieproduktion. Konklusionen på dette udviklingsarbejde var bl.a. det det ressourcemæssigt ville være umuligt at udstrække det til en hel årgang på samme tidspunkt, hvis der skulle tilbydes kurser og være tilstrækkelige arbejdsmuligheder til rådighed for alle.

For indeværende studieår blev medieforløbet udskudt, så det fremover skal foregå på 3. årgang. Der har været en del overvejelser om, hvordan det kunne planlægges fornuftigt fx om hvordan erfaringer fra sidste års udviklingsarbejde kunne inddrages, men det er ikke lykkedes at finde en brugbar løsning, idet det ville betyde en spredning over mindst 6 uger i efterårssemestret og at en betingelse desuden ville være, at de studerende fortsatte med 3. og 4. liniefag samtidig med at de skulle gennemføre medieforløbet med både teoretisk arbejde og praktisk produktion. Det forekom ikke at være en anvendelig mulighed.

Planlægning af medieforløb 2006/07

Vi har i stedet overvejet en anden løsning, hvor de mål, det indhold og den organisering, som er beskrevet i studieordningen kan opfyldes på rimelig vis. Det har ført til et forslag om et overordnet emne, der som arbejdstitel har ”Internettet i samfundsmæssigt og pædagogisk perspektiv”. En sådan overskrift vil kunne rumme en lang række vigtige problemstillinger og bl.a. opfylde kravet om at problemformuleringer i forbindelse med forløbet skal indeholde refleksion vedr. medier, børn og skole.

Samtidig vil et sådant indhold også kunne rumme en rimelig IKT-brug, idet vi er overbeviste om, at der viol være tilstrækkelige ressourcer til rådighed, når vi kombinerer i forbindelse med dette emne kombinerer de ressourcer de studerende i forvejen besidder både mht. kvalifikationer og apparatur- med de muligheder, som seminariet vil være i stand til at stille til rådighed. Eksempelvis vil det være muligt at få adgang til nettet mange steder, præsentation af gruppernes arbejde vil kunne ske på relativt enkle måder i form af hjemmesider, hvor MedieCentret vil kunne stille kurser til rådighed og endelig vil vi næste studieår have projektorer til rådighed i samtlige undervisningslokaler.

Endelig har Christine og Margit tilbudt både at være delagtige i planlægningen af forløbet og sørge for vejledning omkring det teoretisk, indholdsmæssige samt aftaler med eventuelle indledere i opstarten af forløbet.